Raportul corpului de control al prefectului de Neamț: parcarea de la Roman a fost construită ilegal!

Raportul corpului de control al prefectului de Neamț: parcarea de la Roman a fost construită ilegal!

Am constatat, cu oarecare surprindere, încercarea lamentabilă a domnului Lucian Micu de a ascunde adevărul în ceea ce privește modul în care a fost încălcată legea de Primăria Roman atunci când a fost eliberată autorizația de construcție a parcării supra-etajate din zona Pieței Centrale.

Chiar documentele făcute publice de acesta, și care au stat și la baza emiterii raportului de control al Prefecturii Neamț, arată fără echivoc faptul că reprezentanții Companiei Județene APASERV au solicitat expres în aviz devierea rețelei de apă potabilă și canalizare (punctul 7 din avizul 3067/28.05.2012) care există sub lucrare.

Fără a face referiri invesiție, îl întreb public pe domnul Lucian Micu:

  • A fost realizat un proiect tehnic de deviere a rețelei de apă potabilă și canalizare conform mențiunii la punctul 7 din avizul Apaserv? Dacă da, vă rog să prezentanți urgent acest proiect.
  • Dacă nu există, cum a fost eliberată autorizația de construcție fără ca documentația depusă de executant să fie completă, adică să conțină și proiectul de deviere a rețelei de apă potabilă și canalizare cerut de APASERV?

Raportul corpului de control al prefectului arată că punctul 7 a fost ignorat cu bună știință de către reprezentanții Primăriei Roman, nefiind realizată devierea rețelei de apă potabilă și canalizare. Totodată, în urma intervenției APASERV la conducta de alimentare cu apă, în urma avariei de sâmbătă, s-a constatat și faptic că nu a fost realizată lucrarea de deviere, potrivit prevederilor avizului.

Nu doresc să intru într-o polemică sterilă cu domnul Lucian Micu. Vreau însă să îi asigur pe romașcani de buna credință a controlului efectuat la Primăria Roman, control în urma căruia nu am dorit neapărat să găsim vinovații pentru avaria care a lăsat 50.000 de oameni fără apă, timp de o zi, ci să găsim mai degrabă soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple.

De aceea am cerut și reprezentanților APASERV să prezinte, în regim de urgență, soluții realiste prin care eventualele intervenții la rețeaua de apă potabilă și canalizare a orașului să nu mai conducă la sistarea apei către populația municipiului Roman.

Pentru susținerea celor menționate mai sus, este elocvent avizul APASERV de mai jos, și mai exact punctul 7 al acestuia.

 

Cu stimă,

prefect Vasile Panaite

Iată și raportul complet al corpului de control al prefectului de Neamț

RAPORT privind principalele concluzii ale verificărilor efectuate la Primăria municipiului Roman şi CJ APASERV S.A.

În data de 1 iunie 2017 aprovizionarea cu apa potabilă a locuitorilor din oraşul Roman a fost sistată datorită avarierii unei conducte cu apă, aflată sub o construcţie cu destinaţia de „ Parcare etajată” situată în Piaţa Centrală a oraşului Roman. Datorită unor informaţii apărute în mass-media potrivit cărora lucrarea a fost finalizată fără a fi respectate condiţiile impuse prin avizele eliberate în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, o comisie de control s-a deplasat, în baza Planului de verificare nr.7510 din 06.06.2017, la sediul Primăriei municipiului Roman şi al APASERV S.A. în vederea verificării documentelor care au stat la baza edificării şi finalizării construcţiei.

Comisia de control a fost compusă din Paula Măndiță şi Gheorghe Palade – Corpul de control al prefectului şi d-l Zabavschi Viorel, reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii Neamţ.

CONSTATĂRI REZULTATE ÎN URMA CONTROLULUI

 

  1. Urmare cererii adresată de d-na Doiniţa Maftei, director la Direcţia Administrare Peţe-Bazar—Obor din Primăria Roman a fost eliberat certificatul de urbanism nr.114 din 04.04.2012 în scopul construirii unei parcări publice P+1E.

   Conform certificatului de urbanism, terenul în suprafaţă de 3105 mp. pe care urma să se construiască obiectivul se afla în proprietatea publică a municipiului Roman, fără restricţii de construire, putându-se autoriza construcţii şi amenajări noi pentru parcarea/gararea mijloacelor de transport auto. Potrivit pct.5 lit.d1 din certificatul de urbanism, cererea de emitere a autorizaţiei de construire trebuia însoţită, printre altele, de avizele şi acordurile necesare obţinerii autorizaţiei de construire, privind utilităţile urbane şi infrastructura, numărându-se şi avizul privind alimentarea cu apă şi canalizarea.

  1. 2. Prin cererea înregistrată la CJ APASERV SA cu nr. 2882/16.05.2012, Direcţia Administrare Pieţe-Bazar-Obor Roman a solicitat companiei avizul privind reţelele de distribuţie apă potabilă şi reţelele de canalizare menajeră, aflate în zona obiectivului menţionat în certificatul de urbanism.
  2. Prin adresa nr. 3067/28.05.2012, CJ APASERV SA a comunicat Direcţiei Administrare Pieţe-Bazar-Obor Roman faptul că în zona lucrării are reţele de distribuţie apă potabilă şi reţele de canalizare şi a acordat „aviz favorabil” pentru executarea lucrării, cu condiţia respectării unor precizări şi condiţii menite a proteja instalaţiile aflate în exploatare.

Astfel, la pct. 4 al avizului se menţionează faptul că „în timpul executării lucrării, beneficiarul va urmări să respecte planul de situaţie şi prevederile din STAS nr. 8.591 – 1/1997”, iar la pct. 7 este stipulat faptul că „datorită faptului că pe amplasamentul investiţiei avem reţele de distribuţie apă potabilă şi reţele de canalizare, în baza unui proiect tehnic se va realiza devierea acestora”.

De asemenea, potrivit pct. 8 din avizul  CJ APASERV SA, „nerespectarea condiţiilor şi precizărilor din cuprinsul avizului atrag nulitatea acestuia şi suportarea de către beneficiar a tuturor consecinţelor ce decurg din acesta.”

Anexat avizului a fost înaintat beneficiarului un exemplar din planul de situaţie pe care s-au figurat reţelele de distribuţie apă potabilă şi reţelele de canalizare.

  1. Ca urmare a cererii Direcţiei Administrare Pieţe-Bazar-Obor din Primăria municipiului Roman, reprezentată prin director Maftei Doiniţa, a fost emisă autorizaţia de construire nr. 160/12.07.2012, prin care au fost autorizate lucrările de construire pentru obiectivul „Parcare publică P+1E”, cu condiţia respectării prevederilor certificatului de urbanism şi ale avizelor favorabile care fac parte integrantă din autorizaţie.

În cuprinsul autorizaţiei mai este menţionat şi faptul că „nerespectarea întocmai a documentaţiei, inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute, constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată”.

  1. Conform prevederilor din STAS nr. 8.591 – 1/1997, care stabileşte condiţiile de amplasare în localităţi a reţelelor edilitare subterane, respectiv distanţele minime dintre reţele şi elementele de construcţie, între conductele de alimentare cu apă şi fundaţiile de clădire trebuie să se respecte o distanţă minimă de 3,0 m, în plan orizontal. Iar referitor la canalele colectoare, acelaşi STAS stabileşte o distanţă minimă de 2,0 m între acestea şi fundaţiile de clădire, în plan orizontal.

Potrivit anexei la Certificatul de urbanism nr.114 din 04.04.2012 constituit dintr-un plan al amplasamentului întocmit de şeful de proiect – arhitect Sebastian Săvescu- conductele de alimentare cu apă apar identificate în afara ariei de construire a imobilului, însă trei tronsoane ale reţelei de canalizare  se îmbină chiar sub construcţia edificată. Nu este menţionată, în cuprinsul planului, distanţa la care se află reţeaua de alimentare cu apă faţă de fundaţia viitoarei construcţii.

Raportând prevederile STAS nr.8591-1/1997 la planul de situaţie, rezultă faptul că nu s-a respectat distanţa minimă în ceea ce priveşte reţeaua de canalizare, construcţia fiind amplasată practic peste aceasta.

Cu privire la reţeaua de canalizare, având în vedere faptul că în planul de situaţie nu se precizează distanţa faţă de construcţie, comisia nu poate stabili dacă au fost respectate prevederile STAS –ului.

Conducta care a produs avaria din municipiul Roman nu este identificată în planul de situaţie mai sus amintit. Aceasta se află amplasată în colţul de nord-vest al parcării.

Factorii responsabili din cadrul Primăriei municipiului Roman au precizat că nu ştiau de existenţa acestei conducte drept pentru care nu a fost identificată în planul de situaţie.

Faţă de această menţiune facem precizarea că potrivit dispoziţiilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată cu completările ulterioare(pct.III, alin.4 din anexă) reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente fac parte din bunurile care aparţin domeniului public al municipiului ( în cazul de faţă). Pe cale de consecinţă, fiind cuprinsă în inventarul bunurilor care constituie domeniul public al municipiului Roman şi conducta în cauză ar fi trebuit identificată în planul de situaţie amintit mai sus.

  1. Întrucât beneficiarul lucrării a întocmit o altă documentaţie tehnică în vederea devierii reţelei de utilităţi – gaze, a fost necesar, conform prevederilor legale în materie, un nou aviz eliberat de către ApaServ în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

Astfel, a fost emis avizul nr.1499/18.04.2013 prin care sunt reiterate aceleaşi condiţii stabilite în avizul anterior, precizându-se că în zona lucării există reţele de distribuţie apă potabilă şi reţele de canalizare.

  1. În data de 12.05.2014, înainte de începerea lucrării, a fost încheiat procesul verbal de predare-primire a amplasmentului şi bornelor de reperare între executant – S.C.CONTACT STEEL SRL Roman şi Primăria municipiului Roman – Administraţia pieţelor , bazar, obor având ca obiect investiţia – construire parcare publică P+1E – Piaţa Centrală Roman.

Reprezentantul Apa Serv SA menţionează pe acest document că “ pe amplasament există reţele de apă şi de canalizare conform avizului nr.1499/18.04.2013” ( menţionat la pct.6 din prezentul Raport).

  1. Lucrarea a fost recepţionată în data de 25.04.2016, fiind încheiat Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.289. Comisia de recepţie a propus admiterea cu obecţiuni a recepţiei, legate de lipsa etanşeităţii la sistemul de colectare a apelor pluviale. Ulterior a fost încheiat Procesul verbal de recepţie a remedierii obiecţiunilor înregistrat cu nr.372/25.05.2016, constatându-se finalizate remedierile solicitate.

Faţă de cele constatate mai sus, apreciem că nu au fost respectate, de către beneficiar, condiţiile de avizare stabilite de ApaServ S.A., astfel încât sunt incidente dispoziţiile art.26, alin.1, lit.i) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare care  prevăd sancţiunile corespunzătoare aplicabile în acest caz. Acestea urmează să fie stabilite conform art.27, alin.4 din actul normativ mai sus menţionat .

 Comisia :

 

 Paula MĂNDIŢĂ – Corpul de control al prefectului

 

Gheorghe PALADE – Corpul de control al prefectului

 

Viorel ZABAVSCHI – Inspectoratul de Stat în Construcţii Neamţ

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata.